Halachic Times in Budapest

Thursday, י״ד כסלו ה׳תשפ״ג (08/12/2022)
Sunrise
7:18
Zman Krias Shema (m"a)
8:37
Zman Krias Shema
9:25
Sof Zman Tefillah (gr"a)
10:10
Midday (Chatzot)
11:36
Minchah Gedolah
12:06
Sunset
15:53
Nightfall (Tzeit Hakochavim)
16:31
Upcoming Shabbat Times (Parsha Vayishlach 10/12/2022)
Shabbat begins
15:35
Shabbat ends
16:45